Série STMG

JPEG - 316.6 ko

JPEG - 350.7 ko

JPEG - 509 ko

JPEG - 547.4 ko

JPEG - 554.2 ko

JPEG - 456.6 ko

JPEG - 412.8 ko

JPEG - 462.1 ko

JPEG - 433.3 ko

JPEG - 462.4 ko

JPEG - 381.5 ko

JPEG - 327 ko

JPEG - 564.8 ko

JPEG - 398.8 ko

JPEG - 402.9 ko

JPEG - 541.9 ko

JPEG - 342.1 ko

JPEG - 308 ko